Corporate Governance

Het directiecomité van de P&V Groep (van linksboven naar rechtsbeneden): Johan DEKENS, Michel LÜTTGENS, Sophie MISSELYN, Jeroen SPINOY,  Hilde VERNAILLEN en Nicolas FAUVARQUE

De corporate governance vertaalt de wil van de P&V Groep om de reglementaire eisen strikt na te leven en haar historische waarden toe te passen. Bovendien streeft de corporate governance van de P&V Groep naar een klimaat van transparantie en vertrouwen tegenover klanten, partners, vennoten en medewerkers.

De principes voor corporate governance van de P&V Groep zijn opgenomen in een charter dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de Raad van Bestuur. Dit charter omschrijft de structuur van de P&V Groep, de voorwaarden voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen, en legt de regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

In overeenstemming met de principes van de circulaire van de NBB over deugdelijk bestuur, heeft de P&V Groep een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt tussen:

Raad van gebruikers 

Sinds 1997 beschikt de P&V Groep over een Raad van Gebruikers.

De Raad van Gebruikers is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. De Raad van Gebruikers bestaat uit vertegenwoordigers van de voornaamste coöperanten, externe deskundigen en medewerkers van de P&V Groep. Hij komt viermaal per jaar samen.

De Raad van Gebruikers heeft als opdracht adviezen te formuleren voor de Raad van Bestuur. Deze adviezen dragen bij aan de uitwerking van de maatschappelijke strategie van de P&V Groep.  Ze kunnen betrekking hebben op:

  • concretisering van de coöperatieve principes; 
  • versterking van de coöperatieve identiteit van de P&V Groep;
  • maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de P&V Groep;
  • invloed maatschappelijke evoluties op verzekeringsbehoeften & solidariteit met groepen die dreigen te worden uitgesloten;
  • personeelsbeleid, gericht op de diversiteit en individuele ontwikkeling van de medewerkers;
  • concretisering van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheidsbeleid van de onderneming;
  • kwalitatieve verbetering van de producten en diensten die ter beschikking worden gesteld van de klanten.